Hoe Leefden We Vroeger? 5 Tips Die We Kunnen Leren Van Het Verleden

Vroeger was het leven een stuk eenvoudiger. Er waren weliswaar minder mogelijkheden, maar ook minder prestatiedruk, eenzaamheid en materialisme.

Het leven was een stuk stabieler en overzichtelijker.

Een eenvoudig leven kan ons veel meer geluk geven. Hoe leefden we vroeger? In dit artikel lees je tips uit het verleden over hoe jij je leven eenvoudiger kan maken.

Ik neem je mee vanaf de prehistorie naar nu.

Hoe leefden we vroeger? Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we dit toepassen in ons eigen leven?

Je ontdekt het in deze blog!

Leven in de prehistorie

De prehistorie is lang geleden. Wat we ervan eten is ons door de archeologie geleerd. In de prehistorie leefde de mens vooral als jagers en verzamelaars.

Als nomaden trokken families rond van de ene naar de andere plek. Meestal jaagden de mannen op vee voor vlees. De vrouwen verzamelden fruit, groenten en zaden.

In de ijzertijd leerde de mens om het ijzer te bewerken. Met het ijzer konden ze handige gereedschappen maken, zoals een bijl en een scherp mes.

Hierdoor was de mens in staat om zich langere tijd op dezelfde plek te vestigen en hoefden ze niet meer rond te trekken.

De eerste boeren kwamen ongeveer 7000 jaar geleden in Nederland wonen.

Ze leefden heel anders dan de jagers en verzamelaars die al in ons land leefden. De boeren bouwden eenvoudige maar grote boerderijen van stro, leem, takken en boomstammen.

In de boerderijen leefden ze samen met hun dieren. De dieren hielden de mensen namelijk warm tijdens koude nachten. De bomen die voor de boerderijen werden gebruikt, werden omgehakt met bijlen.

Na het omhakken van de bomen ontstond er ruimte voor akkers. Op de akkers verbouwden de boeren graan.

De ossen hielpen hen bij het bewerken van de grond. Varkens werden gehouden voor het vlees en geiten voor de melk.

De boeren hadden hun akkers naast hun boerderij. Hier verbouwden ze hun voedsel zelf. Ze hoefden dus niet op zoek naar voedsel, zoals de jagers.

Van het graan maakten de boeren brood en andere producten. Een andere nieuwe uitvinden van de boeren was het pottenbakken.

Ze wilden het voedsel wat ze verbouwden bewaren in potten, zodat ze ook tijdens de koude winter eten hadden. Tijdens de winter werd er namelijk minder geoogst.

Het leven was simpel en overzichtelijk. Het draaide vooral om voedsel. Hier kwam langzaamaan verandering in tijdens de middeleeuwen.

Leven in de middeleeuwen

Bij de middeleeuwen denk je al snel aan kasteelheren, ridders, kruistochten, oorlogen en monniken.

De middeleeuwen hebben ongeveer 1000 jaar geduurd, van 500 tot 1500 na Christus. De inwoners van Nederland hebben grote veranderingen doorgemaakt tijdens de middeleeuwen.

In het begin van de middeleeuwen was er nog geen geld. De boeren ontwikkelde betere technieken om het land te bewerken.

Hierdoor hadden ze een steeds grotere oogst. Deze oogst bewaarde ze voor de winter, zodat ze ook in de winter eten hadden of wanneer de oogst mislukte zodat ze geen honger hoefden te lijden.

Het gedeelte van de oogst wat extra is, wordt surplus genoemd. Dit surplus groeide alsmaar aan het begin van de middeleeuwen door de verbeterde technieken om het land te bewerken.

Dit stelde de boeren in staat om het surplus te ruilen. Bijvoorbeeld door graan te ruilen tegen een koeienvacht of een geit.

Door het surplus en het ruilsysteem, was het in de dorpen mogelijk om andere beroepen uit te voeren.

Je ziet dat er naast een genezer ook ruimte ontstond voor bijvoorbeeld een smid, een bakker, een religieus persoon (pastoor of dominee) en andere ambachtslieden.

Deze beroepen werden gecentraliseerd uitgevoerd in een dorp.

Ook ontstond er een machtssysteem in Nederland. De koning verdeelde het land in regio’s waar een de landheer de baas was. De landheren, edelmannen en kasteelheren onderhielden deze landerijen.

Ze verhuurden land aan boeren. Dit wordt pachten genoemd. De boeren moesten een deel van de oogst afstaan aan de landheer.

Zo ontstond er rond een kasteel een dorp van boeren, ambachtslieden en mensen die voor de kasteelheer werkten.

Wanneer er oorlogen werden gevoerd, betaalden de kasteelheren de ridders met het geld wat er werd verdiend door land te verpachten, door winst van markten en tol te heffen.

Ook waren er handelslieden die handel dreven tussen boeren, kasteelheren en regio’s. Het surplus wat boeren produceerden, werd via handelslieden geruild voor andere producten.

Op deze manier ontstonden er ook markten, waar producten door handelsmannen werden verkocht, maar ook boeren uit de omgeving verkochten hun producten op de markt.

Dorpen met markten ontwikkelde een belangrijke economische positie in de regio. Deze dorpen groeide uit tot steden.

Later konden de belangrijke dorpen stadsrechten krijgen.

Om zichzelf te beschermen, werden deze steden ommuurd. Hierdoor konden ze controleren wie er in en uit de stad ging, maar konden ze ook tol ontvangen.

Binnen de stadsmuur groeiden de steden hard. De rijke stedelingen hadden grote huizen, de arme slechts kleine hutjes.

Er was geen riolering of schoon drinkwater uit de kraan. Alle uitwerpselen en al het afval werden op straat of in de grachten gegooid. Uit dezelfde grachten dronken de stedelingen en ze wasten er hun kleding en zichzelf in.

Er ontstonden hierdoor veel ziektes en epidemieën in deze steden. De gezondheidszorg was echter nog niet erg ontwikkeld. De mensen begrepen niet waar de ziektes vandaan kwamen.

Het leven was moeilijk tijdens de middeleeuwen. Er was veel armoede en ziekte. Boeren waren arm en de adel was rijk. Er waren weinig faciliteiten, geen gezondheidszorg, geen goed onderwijs, enzovoort.

Men leerde een beroep, zoals het land bewerken of een ambacht. De Rooms Katholieke kerk had een belangrijke plek in de middeleeuwse maatschappij.

Er waren kerken, pastoors, maar ook veel kloosters met monniken en nonnen. De monniken brachten hun dagen al biddend door. Ook richten de monniken zich op het schrijven en kopiëren van de bijbel.

Het leven zag er tijdens de middeleeuwen een stuk simpeler uit dan nu. Men werkte voor het eten wat men die dag nodig had. Toch was het leven niet rozengeur en maneschijn.

Met name tijdens de late middeleeuwen stierven grote delen van de bevolking door ziektes en epidemieën, zoals de pest en de Spaanse koorts.

De middeleeuwen kwamen tot een einde toen de Europese landen de wereld gingen ontdekken. Dit bracht Europa veel rijkdom.

Door ontwikkelingen in de gezondheidszorg en landbouw gingen mensen minder snel door aan hongersnood of ziekte en was er meer eten.

De bevolking groeide. Verschillende inwoners van steden in Europese landen bevoeren de wereldzeeën en gingen zich vestigen in verre koloniën.

Leven in de 20ste eeuw

We maken een grote sprong in de tijd naar de 20e eeuw.

De 20e eeuw kan je omschrijven als een eeuw waarin de technologische ontwikkeling het leven van de mensen op aarde compleet veranderde.

Maar niet alleen dat..

Ook oorlogen bepalen het leven op aarde.

De Eerste Wereld Oorlog, Tweede Wereld Oorlog, de Koude Oorlog en andere oorlogen buiten Nederland.

Hoe leefden we vroeger in de tijd van onze opa’s en oma’s?

De industriële revolutie was al in de 19e eeuw ingezet, maar ontwikkelde zich verder in de 20e eeuw. Nederland is tot de Tweede Wereldoorlog echter vooral een erg confessioneel en traditioneel land.

De verzuiling bepaalde de politiek, waarin protestanten, katholieken, socialisten en liberalen geheel langs elkaar leven.

Dit had zijn uitwerking in de maatschappij, waar de mensen in hun eigen kring leefden, met eigen scholen, verenigingen en politieke partijen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland nog neutraal. De oorlog ging hierdoor langs ons heen.

Dezelfde neutraliteit heeft bij het aantreden van de Tweede Wereldoorlog een tegenovergesteld effect. Nederland werd bezet door Nazi Duitsland. Dit heeft de maatschappij letterlijk en figuurlijk verandert.

Veel mensen zijn gestorven tijdens deze oorlogsjaren, waaronder een groot deel van de Joodse gemeenschap.

Na de bevrijding blijft er een gebroken land over.

Het land moest worden opgebouwd. Er was grote woningnood. Deze woningnood werd verder versterkt door de babyboom. Mensen zagen het leven weer positief tegemoet, gingen trouwen en kregen kinderen.

Nederland ontwikkelde zich hard. De Nederlanders werkten hard om voor zichzelf een goed leven op te bouwen.

Veel Nederlandse boerengezinnen maakten hun eigen voedsel en leefden zelfvoorzienend.

Een aantal jaar na de Tweede Wereldoorlog begon de Koude Oorlog. De ideologische verschillen tussen het kapitalistische Verenigde Staten en het communistische Sovjet-Unie lagen te ver uit elkaar.

Dit liep uit op een wapenwedloop, waarin de twee staten elkaar probeerden te overtreffen met de ontwikkeling van wapens.

Het IJzeren Gordijn scheidde de twee grootmachten. De Berlijnse Muur is hiervan een onderdeel dat recht door de stad Berlijn trok en beide zijden van elkaar scheidde.

Ook liep dit uit op verschillende oorlogen in de wereld, waaronder de Vietnamoorlog en Koreaoorlog.

Het effect van de Koude Oorlog in Nederland was een grote dreiging en hevige spanningen.

De bevolking was bang voor het uitbarsten van het conflict en een oorlog met atoomwapens. Dit kwam tot een hoogtepunt tijdens de Cubacrisis, waarin de wereldbevolking extreem bang was voor een totale vernietigende oorlog.

Er werden schuilkelders en bunkers gebruikt, maar niets kon ons beschermen tegen de allesvernietigende atoombom.

De technologische verandering na de Tweede Wereldoorlog is in sneltreinvaart gegaan.

De radar, telefoon, afluisterapparatuur, televisie, wasmachine, internet, mobiele telefoon, computer, dataopslag, wapens, enzovoort. Het leven veranderde hierdoor ook aanzienlijk.

Sommige dingen hebben ons leven makkelijker gemaakt. Maar een eenvoudig leven werd steeds complexer. Iedereen is meegezogen in de de ontwikkeling en de vooruitgang.

Toch heeft deze ontwikkeling ook veel goeds gebracht.

Door de globalisering kan iedereen deelnemen aan een beter leven. Door wetenschappelijk onderzoek is het mogelijk om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden en problemen op te lossen.

De keerzijde is het effect wat onze levensstijl heeft op het milieu. We putten onze wereld uit. We vervuilen onze eigen omgeving en het klimaat.

Bovendien rust ons kapitalistische systeem op sociale ongelijkheid, waarin veel mensen het onderspit delven.

We bezitten honderden spullen die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Hierdoor maken we het leven onnodig gecompliceerd en dat leidt ons af van wat werkelijk belangrijk is in het leven.

Ontdek hier hoe je kunt beginnen met consuminderen en het leiden van een duurzamer leven.

Hoe leefden we vroeger en wat kunnen we hiervan leren?

Kan je nog ontsnappen aan deze ontwikkeling? Is het mogelijk om de technologie los te laten en een simpeler leven te leiden.

Kunnen we in deze tijd nog kiezen voor een gezond, eenvoudig leven? Hoe leefden we vroeger en wat kunnen we hiervan leren?

Eenvoudig leven vroeger: leer van het verleden

Er zijn steeds meer mensen die zich willen losschudden van al deze aspecten uit het moderne leven.

De technologie, maar ook de maatschappij, normen en waarden hebben ons weggeleid van een leven waarin we gelukkig kunnen worden.

In onze wereld is er ontzettend veel vervuiling, ongeneeslijke ziektes, sociale ongelijkheid, onpersoonlijke relaties, extreme eenzaamheid, uitzichtloosheid, verdriet en onrecht.

Kan een eenvoudig leven wellicht meer geluk brengen in ons leven?

Zeer waarschijnlijk wel. In onze huidige tijd denken dat veel dingen ons gelukkiger maken, maar in werkelijkheid leiden ze ons van het geluk af.

Denk bijvoorbeeld aan Facebook, smartphones, een dure auto, een mooi huis of een succesvolle carrière

.Worden we hier echt gelukkiger van of brengt het ons juist stress, prestatiedruk, eenzaamheid en maakt het ons leven kapot?

Wat kunnen we van het verleden leren om een eenvoudiger leven te leiden? Er zijn zeker een aantal aspecten die vroeger veel beter waren dan nu.

Veel mensen gaat graag terug naar de jaren ’50 van de negentiende eeuw.

In deze periode, vlak na de Tweede Wereldoorlog, waren de mensen optimistisch. Ze wilden hun land weer opbouwen. Ze werkten hard en de families waren hecht.

Vroeger leefde men met veel minder spullen. Men woonde eenvoudig en was tevreden met wat men had. Eenvoudig en minimalistisch leven zorgt ervoor dat je bewust wordt van wat je werkelijk nodig hebt!

 

Dit was ook een tijd voordat de technologieën een sterke invloed uitoefende op ons dagelijks leven. Toen leefde men nog echt een eenvoudig leven.

Hoe kun jij ookeenvoudiger leven leiden?

De volgende tips kunnen je hierbij helpen:

#1 Verbeter de kwaliteit van je sociale contacten

Ten eerste het sociale aspect. Vroeger was er veel minder eenzaamheid, want we zorgden beter voor elkaar. Oudere personen woonden in bij hun kinderen en werden door hun kinderen verzorgd.

Er was veel meer contact tussen mensen; zowel tussen familieleden als vrienden. We werden namelijk veel minder afgeleid door de moderne technologie.

Vroeger praatten we nog persoonlijk met elkaar. Tegenwoordig communiceren we via een beeldscherm. Er komt weinig persoonlijks meer bij kijken.

Hierdoor werden er vroeger veel meer persoonlijke dingen, problemen en zorgen besproken.

#2 Ga voor stabiliteit

Het eenvoudige leven van vroeger bracht veel minder stress. Veel dingen stonden vast of waren vanzelfsprekend.

Er was vroeger geen sprake van switchen tussen banen. Men probeerde juist binnen hetzelfde bedrijf carrière te maken.

Hierdoor had men een stabiel inkomen, wat mogelijkheden gaf op het kopen van een auto en een huis. Deze stabiliteit in het leven gaf veel meer zekerheid en daardoor minder zorgen en stress.

Vroeger gaven de mensen niet veel geld uit aan secundaire zaken, zoals een verre vakantie of dure apparaten.

Ze gebruikten hun inkomen juist om een stabiel leven voor zichzelf en hun gezin te creëren met financiële onafhankelijkheid en zekerheid.

Meer tijd voor andere, belangrijke dingen in het leven en niet alleen maar opgeslokt worden door het werk.

Lees in dit artikel belangrijke tips om eerder te stoppen met werken.

Verlang jij nog weleens terug aan een eenvoudig leven zonder stress?

Misschien moet je meer kiezen voor stabiliteit. Stabiliteit in je werk, huis, vrienden, activiteiten, inkomen, uitgaven, enzovoort.

#3 Rustige agenda

Val je soms om door je drukke schema? Vroeger was dit veel minder.

Waarom was het leven vroeger rustiger?

Onder andere doordat een eenvoudig leven samengaat met een minder drukke agenda. Hou je agenda dus overzichtelijk en niet te vol.

Bovendien bestede men vroeger geen tijd aan onbelangrijke zaken, zoals foto’s delen, social media, een persoonlijk imago, groepchats, enzovoort.

Hoe kun jij je dagelijkse schema een stuk rustiger maken?

Begin met minder activiteiten in te plannen. Minder verenigingen, minder commissies, minder hobby’s, maar gewoon werk, gezin, vrienden en slapen.

Richt je daarnaast op de dingen die je moet doen op een dag, in plaats van op bijzaken.

Probeer tenslotte een duidelijke en overzichtelijke taakverdeling te maken in je gezin. Wie doet wat?

Hou het simpel.

Besteed je tijd niet aan dingen die er niet toe doen, maar besteed je tijd juist nuttig, efficiënt en effectief. Je zult merken dat je zeeën van tijd over houdt die je kan besteden aan je gezin, koken, eten en vrienden.

  1. Verwijder elektronica uit je leven

We overladen onszelf met technische snufjes, apparaten en elektronica.

Waarom eigenlijk? Hebben we dat echt allemaal nodig? We worden juist gestrest van onze mobiele telefoon en allerlei notificaties.

Steeds weer wordt onze aandacht aangetrokken door social media, berichten en belletjes, terwijl we de meeste mensen ook in het dagelijks leven zien en spreken. Dit maakt ons gestrest.

We kunnen veel leren van vroeger. In de jaren ‘50 waren al die elektronische apparaten er nog niet.

Het leven was veel eenvoudiger en overzichtelijk. Er waren meer persoonlijke relaties en er was minder eenzaamheid.

Heb je al die elektronische hulpmiddelen echt nodig? Probeer ze eens één voor één weg te halen, op te bergen en niet meer te gebruiken.

Begin met social media. Je zult merken dat je rustiger wordt en je aandacht veel beter kunt richten op de dingen die er écht toe doen in het leven.

Je kunt je richten op de dingen die je gelukkig maken. Zoals de zonnestralen, lekker en natuurlijk eten, je kinderen en gezin en je vrienden.

#5 Besteed je avond nuttig

  1. Besteed je avond nuttig

Wat deden de mensen vroeger in de avond? Hoe kwamen ze de avond door toen er nog geen televisie of telefoon was?

Toen speelden ze gezelschapsspelletjes, ze praatten met elkaar, bespraken de dag en hun zorgen en lazen boeken.

Je moet begrijpen dat mensen vroeger meer dan tien uur achter elkaar werkten. Hun vrije tijd was kostbaar en wilden ze dan ook goed besteden.

Dat kunnen we nu ook doen.

Kies er eens voor om een week lang geen apparaten te gebruiken na 19 uur.

Pak er een goed boek bij en ga op tijd slapen. Het lijkt mij heerlijk. Ik zie er nu al naar uit!

Eenvoudig leven: 3 simpele en gezonde recepten

Kies jij voor een eenvoudig leven? Dan zullen de volgende recepten je helpen op het gevoel van vroeger te krijgen.

Vroeger at men erg gezond. Weinig frituur, geen voorbereid voedsel en veel groenten. De gerechten van vroeger waren heerlijk.

Weet je nog wat je grootmoeder en moeder kookten? Wat waren je favorieten gerechten van hen? Probeer ze eens na te maken.

Enkele onvervalste klassiekers uit de Hollandse keuken, zijn de volgende:

#1 Erwtensoep

Tijdens de wintermaanden snakt iedereen naar een lekkere kom erwtensoep, het liefst met rookworst. Zelf erwtensoep maken is heel eenvoudig en kan eigenlijk niet fout gaan.

Het lekkerste is met verse ingrediënten.

Probeer het eens en verras je gezin of vrienden met een kop zelfgemaakte erwtensoep om hiermee de juiste sfeer te creëren.

#2 Andijviestamppot met zelfgemaakte gehaktbal

Dit is mijn favoriet uit de klassieke Nederlandse keuken.

Wanneer ik in de winter bij mijn ouders ga eten, vraag ik altijd of mijn moeder andijviestamppot wilt maken met een zelfgemaakte gehaktbal.

Dit gerecht is heerlijk en erg eenvoudig om zelf te maken. Aardappels koken kan iedereen. De andijvie wordt rauw door de aardappelpuree gemengd.

Kies voor wat lekkere kruiden, een klontje boter en een scheutje melk om zelf een romige andijviestamppot te maken.

Zelf een gehakbal maken is iets moeilijker, behalve als je een kant-en-klaar kruidenmix voor gehaksballen gebruikt.

Bak de ballen in boter en vul je huis met de heerlijke geur van een verse, Hollandse maaltijd. Iedereen zal meteen gaan watertanden.

#3 Witlof met ham en kaas

Dit is typische Hollandse kost. Ik hou van de sappige witlof, maar de combinatie met ham en kaas uit de oven maakt mij steeds weer warm vanbinnen.

Simpelweg voortreffelijk en super makkelijk om zelf thuis te maken.

Je kookt de witlof bijna gaar, legt het in een ovenschaal met plakjes ham en kaas eroverheen. Dan nog 10 minuten in de oven en klaar is de eenvoudige, maar overheerlijke Hollandse maaltijd.

Eet smakelijk!

Geniet van deze eenvoudige recepten van vroeger. Maar geniet vooral van de ontspannen, pure en rustige sfeer die het leven vroeger gaf.

P.S. Welke dingen heb jij toegepast van hoe de mensen vroeger leefden? Wat kan jij waarderen uit het verleden? Laat het aan ons weten door hieronder een reactie te plaatsen. 

Vera Franssen is multidisciplinair coach, therapeut en ervaringsdeskundige. Met haar deskundigheid heeft ze al duizenden vrouwen én mannen geholpen om hun mentale gezondheid te verbeteren. Vera is zelfstandig auteur en schrijft op Vitaal Gezond artikelen over mens, (sociale) relaties en gezondheid.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>